meditáció hungary logó

ÁSZF

Kérjük, olvassa el alaposan az Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat! Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot: Az Eladó adatai:
 • Cégnév: MEDITÁCIÓS EGYESÜLET
 • Székhely: 1051 Bp., Október 6. utca 13. 3/2
 • Postacím: 1051 Bp., Október 6. utca 13. 3/2
 • Adószám: 18650514-1-41
 • Bankszámlaszám: 16200223-10080711
 • Cégjegyzékszám: 01-02-0015839
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
 • Képviselő neve: Kovács Árpád
 • Weboldal cím: www.meditacio.org
 • E-mail cím: info@meditacio.org
 • Mobilszám: +36 30 713 2924
  Tárhelyszolgáltató adatai:   Fogalmak: Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, a szerződés tárgyát képező, szolgáltatás Vállalkozás: szolgáltatási tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy Webshop: webshopunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul Vonatkozó jogszabályok:
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
ÁSZF hatálya és elfogadása: A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön rendelése leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik. Szerződés nyelve és formája: A szerződés nyelve magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával. Árak: Az árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az ár változtatás jogát. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek: A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:
 • Postai cím: 1051 Bp., Október 6. u. 13. 3/2
 • E-mail cím: info@gmail.com
 • Telefonszám: +36 30 713 29 24
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll. A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját. Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó: Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/ Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Békéltető Testületi eljárás: Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet. A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 • A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • A Testület döntésére irányuló indítványt
 • A Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó. Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást. További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. (72) 507-154 bekelteto@pbkik.hu Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. (76) 501-525, (76) 501-500 bkmkik@mail.datanet.hu Békés Megyei Békéltető Testület 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. (66) 324-976, 446-354, 451-775 bmkik@bmkik.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (46) 501-091, 501-870 kalna.zsuzsa@bokik.hu Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. (1) 488-2131 (1) 488-2186 bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád Megyei Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. (62) 486-987 E-mail cím: info@csmkik.hu Fejér Megyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. (22) 510-310 fmkik@fmkik.hu Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/a. (96) 520-217 bekelteto@gymskik.hu  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. (52) 500-749 info@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15. (36) 416-660/105 hkik@hkik.hu Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. (56) 510-610 kamara@jnszmkik.hu Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 2800 Tatabánya, Fő tér 36. (34) 513-010 kemkik@kemkik.hu Nógrád Megyei Békéltető Testület 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a (32) 520-860 nkik@nkik.hu Pest Megyei Békéltető Testület 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. (1)-474-7921 Somogy Megyei Békéltető Testület 7400 Kaposvár, Anna utca 6. (82) 501-000 skik@skik.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. (42) 311-544, (42) 420-180 endrediemese@invest.hu  Tolna Megyei Békéltető Testület 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. (74) 411-661 kamara@tmkik.hu Vas Megyei Békéltető Testület 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. (94) 312-356 vmkik@vmkik.hu Veszprém Megyei Békéltető Testület 8200 Veszprém, Budapest u. 3. (88) 429-008 vkik@veszpremikamara.hu Zala Megyei Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. (92) 550-514 zmkik@zmkik.hu Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban. Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU Szerzői jogok: Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex: Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért: A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk. Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése: Webshopunkon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. Fizetési módok: Bankkártyás fizetés: A fizetés történhet bankkártyával vagy átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Teljesítési határidő: A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 30-munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést e-mailben jelezzük. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján: Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról: Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával! A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül. A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget. Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja. Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége: Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. A Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét. Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén: Az Eladó visszatérítési kötelezettsége: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az Eladó az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget. Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az Eladót nem terheli felelősség. Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható: Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
Jótállás: Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával? Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.